Dotacje uzyskać można na przeprowadzenie inwestycyjnych działań w przedsiębiorstwie.

W tamach programu o nazwie POIR 3.2.1 uzyskać będzie można dotację na inwestycyjne działania związane z wdrożeniem wyników prac badawczych i rozwojowych na rynek w postaci nowych lub też ulepszonych produktów czy też procesów technologicznych.

W ramach działania dofinansowanie przyznane może być na inwestycję w rzeczowe trwałe aktywa bądź wartości niematerialne oraz prawne związane z:

- dywersyfikacją produkcji lub też zmianą dotycząca produkcyjnego procesu istniejącego zakładu,

- założeniem nowego zakładu,

- zwiększeniem produkcyjnych zdolności istniejącego zakładu.

W ramach działania wybierane będą projekty, które dotyczą produktowej innowacji, która jest wynikiem prac badawczych oraz rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie bądź też na jego zlecenia. Wsparcie mogą uzyskać projekty, które dotyczą produktowej innowacji na europejską skalę.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

1. Mikro przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy oraz średni przedsiębiorcy,

2. Ci, którzy zamknęli jeden obrotowy rok trwający minimum dwanaście miesięcy,

3. Ci , którzy w zamkniętym roku obrotowym w okresie trzech lat poprzedzających rok, w którym jest składany wniosek o udzielenie dofinansowania, osiągnęli ze sprzedaży przychody nie mniejsze niż jeden milion złotych dla firm średnich oraz nie mniejsze nić 600 tysięcy złotych w przypadku mikro przedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw.

Typy projektów

1. Dofinansowaniu podlegały będą projekty, które dotyczą wdrożenia wyników prac badawczych oraz rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę lub też na jego zlecenie prowadzących do wprowadzenia na rynek całkiem nowych bądź też produktów znacząco ulepszonych (usług lub wyborów)

Alokacja finansowa

Kwota przeznaczonych środków na dofinansowanie wszelkich projektów to 769 milionów inne niż województwo mazowieckie, a w mazowieckim 81 milionów złotych.

  • Wartość minimalna kwalifikowanych kosztów projektu wynosi ogółem jeden milion złotych
  • Maksymalna wartość kwalifikowanych kosztów projektu równowartość pięćdziesięciu milionów euro.
  • Maksymalna wartość kwalifikowanych kosztów projektu na rozwojowe prace wynosi jeden milion złotych.
  • Maksymalna wartość kwalifikowanych kosztów projektu na doradcze usługi wynosi jeden milion złotych.

Dofinansowanie

Intensywność maksymalna pomocy na rozwoje prace wynosi:

- 35 procent kwalifikowanych kosztów dla przedsiębiorców średnich,

- 45 procent kwalifikowanych kosztów dla mikro przedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców

Maksymalna intensywność pomocy na doradcze usługi wynosi około pięćdziesięciu procent kwalifikowanych kosztów.

Dotacja maksymalna wynosi:

1. na prace rozwojowe 450 tysięcy złotych

2. na doradcze usługi 500 tysięcy złotych

3. na inwestycję kwota dofinansowania w żadnym wypadku nie jest niczym ograniczona.

Wydaje się to być raczej oczywiste i wszystko jest dla nas jasne po powyżej wymienionych najważniejszych informacjach.

Dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl/program-operacyjny-inteligentny-rozwoj-poir-3-2-1-badania-na-rynek/b_gzvh >>