Inteligentny rozwój to program jednofunduszowy, w pełni finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To decyduje o jego inwestycyjnym charakterze. Obszary i rodzaje projektów wspieranych zostały określone w samym programie oraz w szczegółowym opisie jego priorytetów. W osiach priorytetowych i działaniach, na które jest on podzielony, określono obszary i rodzaje projektów.

Ze wsparcia Programu Inteligentnego Rozwoju można korzystać na dwa sposoby - jako realizator lub uczestnik projektu.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

Przede wszystkim można ubiegać się o wsparcie w ramach Programu Inteligentnego Rozwoju:

 • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
 • konsorcja jednostek naukowych przedsiębiorstw i jednostek naukowych,
 • instytucje otoczenia biznesu.

Szczegółowe informacje o podmiotach uprawnionych do ubiegania się o wsparcie są każdorazowo publikowane w dokumentacji konkursu na dofinansowanie.

Dla kogo są te projekty?

Projekty finansowane w ramach Programu Inteligentnego Rozwoju można podzielić na dwie grupy.

Pierwsze z nich to te, które przede wszystkim przyczyniają się do rozwoju podmiotów je wdrażających. Dotyczy to np. firm, które poprzez inwestycje, opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi podbijają nowe rynki i doskonalą swoje produkty.

Druga grupa składa się z przedsiębiorstw, których dostawcy działają jedynie jako wykonawcy lub pośrednicy w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup odbiorców. Przykładem mogą być projekty realizowane przez instytucje otoczenia biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo finansowane usługi doradcze lub podmioty wdrażające instrumenty finansowe zapewniające wsparcie w postaci pożyczek, gwarancji lub zapisów kapitałowych.

Takie projekty w Programie Inteligentnego Rozwoju są skierowane przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm rozpoczynających działalność.

Kryteria

Maksymalnie można uzyskać 26 punktów. Kryteria od 1 do 9 oraz 13, 14 i 16 muszą uzyskać co najmniej 14 punktów.

 1. projekt dotyczy wdrożenia wyników badań i rozwoju
 2. projekt jest przygotowany do realizacji
 3. wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione
 4. wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne
 5. wnioskodawca ma zdolność do sfinansowania projektu
 6. projekt dotyczy jednej z kwalifikujących się inwestycji początkowych
 7. projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi
 8. innowacyjność produktu lub procesu technologicznego
 9. opłacalność projektu i uzasadnienie jego realizacji
 10. projekt jest częścią Narodowej Inteligentnej Specjalności
 11. wnioskodawca jest członkiem kluczowego klastra
 12. projekt polega na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych chronionych patentem lub zgłoszeniem patentowym albo prawem ochronnym na wzór użytkowy lub zgłoszeniem wzoru użytkowego
 13. kwalifikowalność wnioskodawcy
 14. Przedmiot projektu nie dotyczy działań wyłączonych
 15. Przedmiot projektu mieści się w zakresie określonych PKD, jeżeli zostały one uwzględnione w regulaminie konkursu (jeżeli dotyczy)
 16. Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej