Poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój obejmuje wsparcie w postaci kredytu. Dotyczy on innowacji technologicznych, czyli projektów mających związek z nowymi technologiami. Projekt taki może mieć na celu realizację technologii, które zostały zakupione od innych zewnętrznych podmiotów, albo też wdrożenie i uruchomienie własnej nowej technologii. Uruchomienie ma oznaczać proces wytwarzania ulepszonych znacząco albo całkiem nowych towarów, usług albo procesów. Beneficjentami konkursu mogą być firmy zaliczające się do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Składanie wniosków - kto może być wnioskodawcą i co może obejmować wniosek?

Kto może być wnioskodawcą?

Dopuszczalni wnioskodawcy to przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie RP z dziedziny mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Czego może dotyczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na projekty, których celem jest wdrożenie innowacji technologicznych. Mogą być to własne wyniki prac badawczo-rozwojowych lub też nabyte technologie.

Wsparcie może zostać udzielone projektom, które są finansowane kredytem na innowacje technologiczne przyznawanym na zasadach komercyjnych przez banki, które podjęły współpracę z BGK. Udział własny kredytobiorcy musi wynieść przynajmniej 25%.

Forma dofinansowania to premia technologiczna, celowa dotacja na spłatę części kredytu technologicznego. Podlega jej każdy wydatek kwalifikowany dotyczący inwestycji technologicznej oraz stworzonych ekspertyz, studiów, koncepcji czy innych projektów związanych z inwestycją przez zewnętrzne podmioty.

W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, opublikowanej w dzienniku ustaw nr 116, pozycja 730 z późniejszymi zmianami wskazane zostały koszty kwalifikowane, w których udział własny przedsiębiorcy ma nie stanowić mniej niż 25% wydatków kwalifikowanych dotyczących projektu. Dofinansowaniu mogą podlegać:

  • nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego. Nieruchomość może być niezabudowana albo zabudowana,
  • nowe środki trwałe (poza środkami transportu dla przedsiębiorców prowadzących działalność dotyczącą sektora transportowego) - ich nabycie, wyprodukowanie oraz koszt instalacji i uruchomienia,
  • używane środki trwałe (poza środkami transportu dla przedsiębiorców prowadzących działalność dotyczącą sektora transportowego) - ich nabycie wraz z ewentualnymi kosztami instalacji i uruchomienia
  • nabycie materiałów budowlanych oraz opłacenie robót mających być wykorzystanymi do budowy albo rozbudowy budynków, ich części albo innych budowli,
  • nabycie patentów, licencji, opisów typu know-how lub innej wiedzy technicznej nieobjętej patentem - wartości niematerialne oraz prawne,
  • koszty najmu albo dzierżawy poniesione do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej dotyczące budynków lub budowli, ich części oraz gruntów,
  • koszty związane z wykonanymi przez zewnętrznych doradców ekspertyzy, projekty techniczne, studia i koncepcje, które umożliwiają wdrożenie nowych technologi w ramach danej inwestycji

Dowiedz się więcej na https://www.a1europe.pl/ >>